• Oferta dvs. de preț este goală

RGPD

Potrivit Legii nr. 18/2018 Col. privind protecția datelor cu caracter personal și modificarea anumitor legi și în temeiul Regulamentului PE și R (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, de abrogare Directiva 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) Protecția datelor cu caracter personal în operator Începând cu 25.5.2018, toate datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - denumit în continuare „Regulamentul”).

 

 

Detalii operator

 

Date de identificare a operatorului:

 

 

 

Nume companie: ADRIATIK STONE a.s.

Sediul social: Komárňanská cesta 3, 940 02 Nové Zámky

ID: 46 915 460

Steuernummer: 2023660166

Număr de TVA: SK2023660166

Înscris în: Registrul Comerţului Judecătoriei Nitra

Sectiunea: Sa

Nr. insert: 10462 / N

În numele căruia acţionează: Feriz Mazreku

 

 

Care este politica de confidențialitate?

 

Datele dumneavoastră personale vor fi stocate în siguranță, în conformitate cu politica de securitate a ADRIATIK STONE a.s. pentru timpul necesar îndeplinirii scopului prelucrării. Doar operatorul va avea acces la datele dumneavoastră personale; persoanele autorizate de operator să prelucreze date cu caracter personal; intermediari desemnați care prelucrează date cu caracter personal pe baza instrucțiunilor operatorului, în numele operatorului și în conformitate cu politica de securitate a operatorului și a entităților cărora operatorul este obligat să furnizeze date cu caracter personal prin lege. Datele dumneavoastră personale vor fi copiate în conformitate cu regulile de păstrare ale operatorului. Dacă datele dumneavoastră personale sunt copiate în depozite de rezervă, aceste date vor fi șterse în conformitate cu regulile individuale de backup. Datele stocate în arhivele de rezervă sunt folosite pentru a naviga în incidentele de securitate, în special în cazul încălcării datelor datorate incidentului de securitate.

 

 

 

Care sunt drepturile dumneavoastră ca persoană vizată?

 

Dreptul de a solicita accesul la datele personale referitoare la operator:

 

Persoana vizată are dreptul de a obține confirmarea de la operator cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, de a avea acces la aceste date cu caracter personal și la următoarele informații:

 

scopuri de prelucrare;

categoriile de date cu caracter personal vizate;

destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi furnizate datele cu caracter personal, în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;

dacă este posibil, perioada preconizată de păstrare a datelor cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile pentru determinarea acesteia;

existența dreptului de a solicita operatorului să corecteze sau să șteargă sau să restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal care privesc persoana vizată sau dreptul de a se opune unei astfel de prelucrări;

dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere;

dacă datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la sursa acestora;

existența procesului decizional automatizat, inclusiv a profilării menționate la articolul 22 alineatul (2). 1 și 4 din Regulament și, în aceste cazuri, informații cel puțin semnificative cu privire la procedura utilizată, precum și semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

 

 

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau către o organizație internațională, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la garanțiile adecvate privind transferul, în conformitate cu articolul 46 din regulament.

 

Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care sunt prelucrate. Operatorul poate percepe o taxă rezonabilă corespunzătoare costurilor administrative pentru orice copii suplimentare solicitate de persoana în cauză. În cazul în care persoana în cauză a depus cererea prin mijloace electronice, informațiile sunt furnizate într-un formular electronic utilizat în mod obișnuit, cu excepția cazului în care persoana în cauză a solicitat o altă metodă. Dreptul de a obține o copie nu trebuie să afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altora.”

 

 

 

Dreptul la corectarea datelor cu caracter personal:

 

Persoana vizată are dreptul de a solicita operatorului să corecteze datele cu caracter personal incorecte care o privesc, fără întârzieri nejustificate. În ceea ce privește scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

 

 

 

Dreptul la ștergere (dreptul la „uitare”):

 

Persoana vizată are, de asemenea, dreptul ca datele cu caracter personal referitoare la operator să fie șterse fără întârzieri nejustificate, iar operatorul este obligat să ștergă datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate dacă este întrunit oricare dintre următoarele motive:

 

datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost obținute sau prelucrate în alt mod;

persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia se efectuează prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (2). 1 litera (a) sau articolul 9 alineatul (1) 2 lit (a) Regulamente și, cu excepția cazului în care există un alt temei legal pentru prelucrare;

persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2). 1 din Regulament și nu depășesc niciun motiv legitim de prelucrareadică persoana în cauză se opune prelucrării prevăzute la articolul 21 alineatul (2). 2 Regulamente;

datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului statului membru căruia îi este supus operatorul;

datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta de servicii ale societății informaționale în conformitate cu articolul 8 alineatul (1). 1 din Regulament.

Dreptul de ștergere nu se aplică dacă prelucrarea este necesară:

 

să-și exercite dreptul la libertatea de exprimare și informare;

pentru a îndeplini o obligație legală care necesită prelucrare în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului statului membru căruia îi este supus operatorul sau pentru a îndeplini o sarcină îndeplinită în interes public sau în exercitarea autorității oficiale conferite operatorului;

din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2). 2 lit (h) și (i), precum și articolul 9 alineatul (2). 3 din Regulament;

în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (2). 1 din Regulament, în cazul în care legea menționată mai sus este de natură să facă imposibilă sau grav dificilă realizarea obiectivelor unei astfel de prelucrări, sau

pentru a dovedi, susține sau apăra pretenții legale.

 

 

Dreptul de a restricționa prelucrarea:

 

Persoana vizată are dreptul ca operatorul să restricționeze prelucrarea în unul dintre următoarele cazuri:

 

persoana vizată contestă acuratețea datelor cu caracter personal într-o perioadă care permite operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;

prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune la ștergerea datelor cu caracter personal și solicită în schimb restricționarea utilizării acestora;

operatorul nu mai are nevoie de date cu caracter personal în scopuri de prelucrare, dar persoana vizată are nevoie de acestea pentru a dovedi, a afirma sau a apăra pretenții legale;

persoana în cauză s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1). 1 din Regulament, până când se verifică că motivele legitime ale operatorului depășesc motivele legitime ale persoanei în cauză.

 

 

În cazul în care prelucrarea în conformitate cu cele de mai sus este restricționată, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate, cu excepția reținerii, numai cu acordul persoanei vizate sau pentru a stabili, a afirma sau a apăra pretenții legale sau pentru a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau persoană juridică sau din motive de interes public superior sau unui stat membru. Operatorul va informa persoana în cauză care a atins restricția de prelucrare în conformitate cu cele de mai sus înainte ca restricția de prelucrare să fie ridicată.

 

 

 

Dreptul la portabilitatea datelor:

 

Persoana vizată are dreptul de a obține date cu caracter personal care o privesc pe care le-a furnizat operatorului, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină, și are dreptul de a transfera aceste date altui operator fără să fie împiedicată de către operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, dacă: (a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în conformitate cu articolul 6 alineatul (2); 1 litera (a) sau articolul 9 alineatul (1) 2 lit (a) din regulament sau într-un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) 1 litera și (b) dacă prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

 

În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul de a transfera datele cu caracter personal direct de la un operator la altul, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic.

 

Dreptul la portabilitatea datelor nu trebuie să afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altora.

 

 

 

Dreptul de a vă opune prelucrării, inclusiv obiecțiilor la profilare (dacă există):

 

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, față de prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, efectuată în conformitate cu articolul 6 alineatul (2). 1 litera (e) sau (f) din regulament, inclusiv obiecțiile la crearea de profiluri pe baza acestor dispoziții. Operatorul nu poate prelucra în continuare datele cu caracter personal decât dacă demonstrează motivele legitime necesare pentru prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau motivele pentru a dovedi, a afirma sau a apăra pretențiile legale. În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în scopul unui astfel de marketing, inclusiv crearea de profiluri în măsura în care acestea se referă la astfel de marketing direct. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopuri de marketing direct, datele cu caracter personal nu pot fi prelucrate în astfel de scopuri.

 

 

 

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere:

 

Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană în cauză are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, în special în statul său membru de reședință obișnuită, locul de muncă sau presupusa încălcare, dacă consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal: care încalcă prezentul regulament. Autoritatea de supraveghere căreia i-a fost depusă plângerea informează reclamantul cu privire la progresul și rezultatul plângerii, inclusiv posibilitatea unei căi de atac judiciare în conformitate cu articolul 78.căruia persoana vizată îi adresează plângerea în cazuri justificate, înseamnă Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Slovace.

 

 

 

Dreptul de a retrage consimțământul de prelucrare:

 

În cazul în care temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără a aduce atingere legalității prelucrării bazate pe consimțământul dat anterior sau retragerea ei. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, chiar înainte de expirarea perioadei pentru care a fost dat consimțământul, poate fi exercitat de persoana în cauză în următoarele moduri:

 

prin e-mail trimis la adresa osobneudaje@aderiatikstone.com (introduceți textul „GDPR – retragerea consimțământului” în subiect)

prin trimiterea unei cereri scrise la adresa sediului social al operatorului Komárňanská cesta3, 940 02 Nové Zámky (indicați textul „GDPR – retragerea consimțământului” de pe plic).

 

 

Care este scopul și temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal? Care sunt categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal? Care este perioada de păstrare a datelor cu caracter personal prelucrate? Operatorul transferă date cu caracter personal către o țară terță sau organizație internațională? Toate informațiile sunt disponibile în tabel. Anexă intitulată Evidența activităților de prelucrare ale operatorului

 

 

 

Utilizează operatorul datele dumneavoastră cu caracter personal pentru luarea automată a deciziilor individuale?

 

Operatorul nu va folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru luarea automată a deciziilor și operatorul nu va folosi profilarea în relație cu angajații.

 

 

 

Care sunt interesele legitime ale operatorului?

 

Operatorul este obligat să dezvolte un așa-numit test de proporționalitate (test comparativ) în cazul în care ar dori să folosească așa-numita prelucrare a datelor cu caracter personal ca bază legală. interes legitim.

 

Interesele legitime ale operatorului sunt, în sensul art. 6 alin. 1 litera f) Regulamente:

 

Înregistrările clienților

Registrul furnizorilor

Înregistrările angajaților

Securitatea rețelelor și a informațiilor

înregistrarea cu camera a angajaților § 13 alin. 4 ZP

înregistrarea camerei

Anterior prelucrării datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, operatorul a efectuat așa-numita testul de proporționalitate (testul comparativ) pentru fiecare dintre interesele legitime de mai sus, în care a evaluat legitimitatea, necesitatea, oportunitatea, proporționalitatea acestuia precum și aplicarea garanțiilor adecvate pentru apărarea drepturilor și libertăților persoanelor în cauză.

 

 

 

Ce se întâmplă dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este o cerință legală sau contractuală?

 

Dacă furnizarea datelor cu caracter personal este o cerință legală/contractuală, dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți obligat să furnizați aceste date cu caracter personal. Nefurnizarea datelor cu caracter personal necesare încheierii contractului poate duce la neîncheierea relației contractuale.

 

 

 

Cum pot să mă opun prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal?

 

În cazul unei obiecții cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți dreptul de a depune o plângere sau o cerere în scris la adresa operatorului ADRIATIK STONE ca, Komárňanská cesta 3, 940 02 Nové Zámky, sau la e-mail : osobneudaje@adriatikstone.com. Persoana responsabilă cu gestionarea reclamațiilor/cererilor legate de protecția datelor cu caracter personal este desemnată persoană împuternicită mail osobneudaje@adriatikstone.com.